Luật đất đai và luật nhà ở 362 Lượt xem

Hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Việc hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất được thực hiện như thế nào?

Khi Nhà nước tiến hành thu hồi đất, người có đất bị thu hồi phải di chuyển nhà ở được hỗ trợ tái định cư. Việc hỗ trợ tái định cư được thực hiện như sau:

1. Cơ sở pháp lý về hỗ trợ tái định cư

  • Luật Đất đai do Quốc hội ban hành ngày 29/11/2103;
  • Nghị định 47/2014/NĐ-CP ban hành ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu hồi, trưng dụng, bồi thường và hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

2. Thực hiện hỗ trợ tái định cư

2.1 Lập và thực hiện dự án tái định cư

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm lập và thực hiện dự án tái định cư.

Giá bán nhà ở tái định cư do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

2.2 Bố trí tái định cư cho người có đất ở thu hồi

2.2.1 Thông báo di chuyển chỗ ở

Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm thông báo về việc di chuyển chỗ ở.

Thông báo với đối tượng phải di chuyển và niêm yết công khai ít nhất 15 ngày tại trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư và nơi tái định cư trước khi phương án bố trí tái định cư được phê duyệt.

Nội dung thông báo gồm: địa điểm, quy mô quỹ đất, quỹ nhà tái định cư, thiết kế, diện tích từng lô đất, căn hộ, giá đất, giá nhà tái định cư; dự kiến bố trí tái định cư cho người có đất thu hồi.

2.2.2 Bố trí tái định cư

Dự án tái định cư được công bố công khai tại trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư và nơi tái định cư.

Nếu tại khu vực thu hồi đất có dự án tái định cư hoặc có điều kiện bố trí tái định cư thì người có đất thu hồi được bố trí tái định cư tại chỗ.

2.2.3 Hỗ trợ tiền mua một suất tái định cư tối thiểu

Người có đất bị thu hồi được bố trí tái định cư có tiền bồi thường, hỗ trợ không đủ để mua một suất tái định cư thì được hỗ trợ tiền mua một suất tái định cư tối thiểu.

Suất tái định cư được xác định bằng đất ở, nhà ở hoặc bằng tiền.

  • Nếu quy định bằng đất ở thì diện tích đất ở tái định cư không nhỏ hơn diện tích tối thiểu được phép tách thửa tại địa phương.
  • Nếu quy định bằng nhà ở thì diện tích nhà ở tái định cư không nhỏ hơn diện tích căn hộ tối thiểu theo quy định của pháp luật về nhà ở.
  • Nếu quy định bằng tiền thì khoản tiền cho suất tái định cư tối thiểu tương đương với giá trị một suất tái định cư tối thiểu bằng đất ở, nhà ở tại nơi bố trí tái định cư.

2.3 Hỗ trợ tái định cư trong các trường hợp đặc biệt

2.3.1 Dự án đầu tư do Quốc hội, Chính phủ phê duyệt phải di chuyển cả cộng đồng dân cư, ảnh hưởng đến toàn bộ đời sống kinh tế, xã hội hoặc dự án thu hồi liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố

Bộ, ngành có dự án đầu tư chịu trách nhiệm xây dựng khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình Chính phủ xem xét quyết định.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được Bộ, ngành phê duyệt, tổ chức lập, tổ chức thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với dự án thực hiện tại địa phương.

2.3.2 Trường hợp thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người

Người có đất bị thu hồi trong trường hợp này được bồi thường về đất. Việc bồi thường được thực hiện như các trường hợp thu hồi được bồi thường về đất.

 

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

Hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Khách hàng

  Gọi 1900633725
Chat ZALO