Tư vấn quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài 4971 Lượt xem

Quan hệ dân sự YTNN

Công ty luật Thái An tư vấn quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài: Tư vấn hợp đồng dân sự, tư vấn thừa kế có yếu tố nước ngoài, tư vấn giải quyêt tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài...

Quan hệ dân sự YTNN

  1. Khái niệm về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài là quan hệ dân sự:
- Có ít nhất một trong các bên tham gia là cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài;
- Quan hệ dân sự giữa các bên tham gia là công dân, tổ chức Việt Nam, nhưng căn cứ để xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ đó theo pháp luật nước ngoài, phát sinh tại nước ngoài hoặc tài sản liên quan đến quan hệ đó ở nước ngoài.

2. Nội dung tư vấn quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài là quan hệ dân sự tại Công ty luật Thái An

2.1. Tư vấn về quyền sở hữu tài sản có yếu tố nước ngoài

-  Xác lập, thực hiện, thay đổi, chấm dứt quyền sở hữu tài sản

- Phân biệt tài sản là động sản hoặc bất động sản theo pháp luật của nước nơi có tài sản

2.2. Tư vấn thừa kế theo pháp luật có yếu tố nước ngoài

-  Thừa kế theo pháp luật của nước mà người để lại di sản thừa kế có quốc tịch trước khi chết

-  Quyền thừa kế đối với bất động theo pháp luật của nước nơi có bất động sản đó

- Di sản không có người thừa kế là bất động sản thuộc về Nhà nước nơi có bất động sản đó

2.3. Tư vấn thừa kế theo di chúc có yếu tố nước ngoài

- Tư vấn lập di chúc, thay đổi và huỷ bỏ di chúc theo pháp luật của nước mà người lập di chúc là công dân

- Tư vấn hình thức của di chúc theo pháp luật của nước nơi lập di chúc

2.4. Tư vấn hợp đồng dân sự có yếu tố nước ngoài

- Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các bên theo hợp đồng được xác định theo pháp luật của nước nơi thực hiện hợp đồng, nếu không có thoả thuận khác

- Tư vấn hợp đồng được giao kết tại Việt Nam và thực hiện tại Việt Nam

- Tư vấn hợp đồng liên quan đến bất động sản ở Việt Nam

2.5. Tư vấn hình thức của hợp đồng dân sự có yếu tố nước ngoài

- Tư vấn về hình thức của hợp đồng dân sự theo pháp luật của nước nơi giao kết hợp đồng

- Tư vấn về hình thức hợp đồng dân sự liên quan đến việc xây dựng hoặc chuyển giao quyền sở hữu công trình, nhà cửa và các bất động sản

2.6. Tư vấn giao kết hợp đồng dân sự vắng mặt

2.7. Tư vấn giao dịch dân sự đơn phương có yếu tố nước ngoài

2.8. Tư vấn bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố nước ngoài

-  Việc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố nước ngoài theo pháp luật của nước nơi xảy ra hành vi gây thiệt hại hoặc nơi phát sinh hậu quả thực tế của hành vi gây thiệt hại

- Tư vấn về hành vi gây thiệt hại xảy ra ở ngoài lãnh thổ Việt Nam mà người gây thiệt hại và người bị thiệt hại đều là công dân hoặc pháp nhân Việt Nam

2.9. Tư vấn quyền tác giả có yếu tố nước ngoài

2.10. Tư vấn quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng có yếu tố nước ngoài

2.11. Tư vấn chuyển giao công nghệ có yếu tố nước ngoài

3. Tư vấn giải quyết tranh chấp quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

3.1. Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng dân sự có yếu tố nước ngoài
3.2. Tư vấn tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố nước ngoài
3.3. Tư vấn hòa giải tranh chấp thừa kế có yếu tố nước ngoài
3.4. Tư vấn thời hiệu khởi kiện có yếu tố nước ngoài

Liên hệ ngay để được luật sư tư vấn quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài!

CÔNG TY LUẬT THÁI AN
 Đối tác pháp lý tin cậy

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

Hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Khách hàng

  Gọi 1900633725
Chat ZALO