Luật đất đai và luật nhà ở 406 Lượt xem

Điều kiện kinh doanh bất động sản theo quy định pháp luật

Luật pháp quy định về điều kiện kinh doanh bất động sản như thế nào?

 

Kinh doanh bất động sản là việc đầu tư vốn để thực hiện các hoạt động như xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản hoặc quản lý bất động sản có mục đích nhằm sinh lợi.

Khi tiến hành kinh doanh bất động sản, các chủ thể phải đáp ứng các điều kiện pháp luật về kinh doanh bất động sản.

1. Cơ sở pháp lý điều kiện kinh doanh bất động sản

 • Luật kinh doanh bất động sản do Quốc hội ban hành ngày 25/11/2014;
 • Nghị định 76/2015/NĐ-CP ban hành ngày 10/09/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật kinh doanh bất động sản.

2. Quy định pháp luật về điều kiện kinh doanh bất động sản

2.1 Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản

Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thỏa mãn các điều kiện sau:

 • Tổ chức, cá nhân phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định của pháp luật về thành lập hợp tác xã;
 • Khi thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã phải có vốn pháp định lớn hơn 20 tỷ đồng.

Trừ các trường hợp sau:

-Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên bao gồm:

 • Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh bất động sản mà không phải do đầu tư dự án bất động sản để kinh doanh hoặc đầu tư dự án bất động sản để kinh doanh nhưng dự án có tổng mức đầu tư dưới 20 tỷ đồng;
 • Tổ chức chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà, công trình xây dựng do phá sản, giải thể, chia tách;
 • Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng dự án bất động sản, bán nhà, công trình xây dựng đang bảo lãnh, thế chấp để thu hồi nợ.
 • Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà, công trình xây dựng để xử lý tài sản theo quyết định của Tòa án, của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo.
 • Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua mà không phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về nhà ở.
 • Các cơ quan, tổ chức khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà, công trình xây dựng thuộc sở hữu Nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý tài sản công.
 • Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản thuộc sở hữu của mình.

-Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ bất động sản.

2.2 Điều kiện của bất động sản để đưa vào kinh doanh

Trường hợp bất động sản đưa vào kinh doanh là nhà, công trình xây dựng, thì phải thỏa mãn các điều kiện sau:

 • Thứ nhất, có đăng ký quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất trong giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất.
 • Thứ hai, không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất;
 • Thứ ba, không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.

Trường hợp bất động sản đưa vào kinh doanh là đất thì phải thỏa mãn các điều kiện sau:

 • Thứu nhất, có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;
 • Thứ hai, không có tranh chấp về quyền sử dụng đất;
 • Thứ ba, quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
 • Thứ tư, trong thời hạn sử dụng đất.

CÔNG TY LUẬT THÁI AN,

Đối tác pháp lý tin cậy!

 

 

 

 

 

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

Hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Khách hàng

  Gọi 1900633725
Chat ZALO