Tư vấn pháp luật thuế 172 Lượt xem

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016

Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế trực thu chính vì vậy doanh nghiệp vừa là người nộp thuế đồng thời là người chịu thuế. Thuế thu nhập doanh nghiệp là một phần chi phí bị trừ ra khi mà doanh nghiệp tính lợi nhuận, chính vì vậy nếu thuế thu nhập doanh nghiệp cao thì lợi nhuận của công ty lại giảm xuống. Để giúp cho doanh nghiệp hiểu hơn về ưu đãi thuế công ty Luật Thái An có bài viết liên quan đến ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016.

1. Các văn bản pháp lý liên quan chính đến ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016

 • Luật Thuế thu nhập doanh năm 2008 sửa đổi bổ sung năm 2013 và năm 2014.
 • Thông tư số 78/2014/ TT- BTC Thông tư Hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/NĐ- CP ngày 16 tháng 12 năm 2012 của Chính Phủ Quy định và hướng dẫn Thi hành Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp
 • Thông tư số 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài Chính Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định tại một số Nghị định trước quy định chi tiết luật thuế thu nhập doanh nghiệp

2. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016

Ưu đãi thuế suất chúng ta có thể chia thành ba nhóm nhỏ đó là: Ưu đãi thuế suất; ưu đãi thời gian ưu miễn thuế và giảm thuế và các hình thức ưu đãi thuế khác.

2.1 Ưu đãi thuế suất

Ưu đãi thuế suất: là những trường hợp dành cho doanh nghiệp được hưởng mức thuế suất thấp hơn mức thuế suất phổ thông,

Ưu đãi thuế suất đã được bởi Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và tại Điều 19 Thông tư 78/2014 /TT-BTC và đã được sửa đổi bởi những Điều 11 Thông tư số 96/2015/TT-BTC. Vì các quy định này khá dài nên bài viết chỉ khái quát qua các mức thuế suất và liệt kê một số trường hợp mà thôi

 • Áp dụng thuế suất 10% trong thời gian 15 năm được quy định tại khoản 1 Điều 11 của Thông tư số 96/2015/TT-BTC có thể liệt kê một số trường hợp như:
 • Thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, khu công nghiệp cao, khu kinh tế
 • Thu nhập của doanh nghiệp công nghệ cao hoặc doanh nghiệp nông nghiệp ứng công nghệ cao đáp ứng các tiêu chí của Luật Công nghệ cao
 • Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong sản xuất đáp ứng các tiêu chí của tại điểm đ khoản 1 Điều 11 của Thông tư số 96 năm 2015/TT-BTC.
 • Áp dụng thuế suất 10% trong suốt quá trình hoạt động được quy định tại khoản 3 Điều 19 Thông tư 78/2014 /TT-BTC và đã được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 11 Thông tư số 96/2015/TT-BTC có thể lấy một số ví dụ như sau:
 • Thu nhập từ các hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa: giáo dục – đào tạo, dạy nghề, giám định tư pháp…
 • Thu nhập từ hoạt động báo in (kể cả quảng cáo trên báo in) của cơ quan báo chí theo quy định của Luật Báo chí.
 • Thu nhập của hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp không thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và cũng không thuộc địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
 • Áp dụng thuế suất 17% trong 10 năm được quy định tại khoản 4 Điều 19 Thông tư 78/2014 /TT-BTC. Cụ thể là:
 • Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn
 • Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới: sản xuất thép cao cấp; sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng; sản xuất máy móc…
 • Thuế suất ưu đãi 17% trong suốt thời gian hoạt động: được áp dụng đối với Quỹ tín dụng nhân dân, Ngân hàng hợp tác xã và Tổ chức tài chính vi mô.

2.2 Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

 • Doanh nghiệp miễn thuế trong thời gian 04 năm trong 09 năm tiếp theo được giảm tới 50% nếu rơi vào các trường hợp sau đây:
 • Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư quy định Khoản 1 Điều 11 Thông tư 95/2015/TT- BTC.
 • Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực xã hội hóa thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hay đặc biệt khó khăn.
 • Miễn thuế bốn năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong năm năm tiếp theo: đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực xã hội hóa thực hiện tại địa bàn không thuộc danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hay đặc biệt khó khăn.
 • Miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại Khoản 4 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính và thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại Khu công nghiệp (trừ Khu công nghiệp nằm trên địa bàn có điều kiện – kinh tế xã hội thuận lợi).

2.3 Các hình thức ưu đãi thuế khác

 • Các trường hợp giảm thuế khác: Điều 15 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 được bổ sung khoản 9 Điều 1 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2013.
 • Chuyển lỗ: Khoản 10 Điều 1 Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2013
 • Trích lập Qũy phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

Trên đây là bài viết giúp cho các doanh nghiệp hiểu khái quát được các trường hợp được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016. Lĩnh vực thuế là lĩnh vực rất phức tạp văn bản thay đổi thường xuyên chính vì vậy nếu bạn cần tư vấn hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất.

CÔNG TY LUẬT THÁI AN

Đối tác pháp lý tin cậy

TƯ VẤN

Bạn cần được tư vấn hay yêu cầu dịch vụ pháp lý ?

Hãy gọi
1900 6218

Hoặc viết email tới
contact@luatthaian.vn

Khách hàng

  Gọi 1900 6218
Chat với Luật Thái An